Bestyrelsesmøde 17-01-2016

TB-møde
Søndag den 17. januar 2016 kl. 16

Fremmødte: CL, PØ, CØR, NHJ
Afbud: TE, VJ

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt
 2. Godkendelse af referat fra budgetmødet 6. december 2015
  Godkendt
 3. Orientering fra sportschefen

Medlemstal: kommer fra Steen.

Gang i hallen – høj belægning. Måske endnu længere ned på 6-7 om morgenen og 22-23 aften? Steen kommer med tal før vi beslutter.

Junior på træning – 268 (235 anden halvdel af vintersæson). Beslutning: Notat fra trænerteam på hvert enkelt frafald fra nu af.

STU – næsten helt gensolgt. Et par bemærkninger om manglende struktur, Hooman har sagt videre til trænerne at de skal sende en plan.

Steen har sørget for, at kommunen tager sig af fejning og saltning omkring hallen.

 

Klage på rengøring og oprydning i hallen – Josephine har en tjans i hverdagene, men fredag-lørdag bliver der svinet igennem. Steen giver besked til trænere om at rydde ekstra godt op på deres baner i weekenderne.

 

Beslutning: Fuldt lys på alle baner i hallen – vi har sat priserne op i hallen, til gengæld er det nu muligt at tage udgiften til fuld belysning alle timer. Vi har slidt på lysstofrørene, som genererer mindre lux.
Klaas og Steen undersøger muligheden for LED.

 

Altmuligmand: Har lavet lofter. Håndvaske skruet fast. Steen samler flere opgaver til ham, blandt andet opsætning af skabe. Steen får regnet sammen hvad han har kostet indtil nu – selv om det er ØI, der i sidste ende skal betale.

 

Hul i hegnet langs med hallen ud mod grusbaner: Beslutning: Låge sættes i, Steen tjekker med David Kendal + brandvæsenet og fixer en dør.

 

Fjerning af grafitti – Steen kommer med præcist beløb.

Steen tjekker pris på coating af linjer – Cathrine/NH tjekker generel coating af banerne med Bjarne Nissen ApS.

 

Der bygges udstyr til fysisk træning oppe på første sal, Steen finder ud af omkostninger og vender tilbage til TB. Beslutning: Ingen hjemmelavede løsninger deroppe, alt laves af håndværkere med forsikring.

 

Bo Thaysen: En iPad til optagelse af træning – beslutning: bevilget.

 

NH undersøger tilbud om gratis pengeskab, aftaler flytning til teknikrum i stueetagen med Steen.

Vi har fået nye net på alle fire indendørs baner. Steen undersøger, om der er stadig er tilbud på net, køber fire mere hvis tilbud stadig gælder.

 

Udgift til mininet og ketsjere og andet udstyr lægges på Kickstarter-puljen.

 

Hvad har vi købt hos Yonex? Opgørelse kommer fra Steen.

Deltagerantal til KM dårligt fra B.93’s side. Steen tager den videre med trænere, børn og forældre.

 

Der er lagt billet ind på fem turneringer til sommer – de penge der kommer ind, kan gå til shorts/polo til børnene. 400 max (200 pr. del).

 

1.-holdet har tabt alle kampe indendørs. 2.-holdet ligger måske også til nedrykning.

 

Endnu ikke så mange tilmeldinger til tennisrejsen til Tyrkiet.

— — — — —

 

 1. Skolesagen – orientering
  CL indgår som afdelingsformand sammen med den anden afdelingsformand, Morten Hemmingsen, og hovedformand Hans Drachmann i forhandlingerne med skolen. CL orienterede om de seneste måneders bestræbelser på at finde løsninger på samarbejdet med skolen.

  Der var fuld opbakning i tennisbestyrelsen til den linje, som B.93’s forhandlingsgruppe har lagt, og som det seneste repræsentantskabsmøde også har godkendt.

 2. Generalforsamling i moderklubben – herunder kandidater til poster på valg
  Bestyrelsen diskuterede GF og særlig kandidater til poster på valg, CL orienterede om en mulig kandidat fra tennisafdelingen til kassererposten. Bestyrelsen var enig i, at det i klubdemokratiets interesse er ønskeligt med en kasserer fra tennis, når hovedformanden kommer fra fodboldafdelingen.

  Bestyrelsen bakkede enstemmigt op om bestræbelsen på at få bemeldte kandidat til at stille op til posten.

 

 1. Egendrift af udendørsbaner
  Bestyrelsen har haft flere deltagere i forhandlingen med Kommunen om aftalen om egendrift af udendørsanlæg. NHJ, TE og CL har alle deltaget sammen med hovedformand Hans Drachmann. CL orienterede kort om de seneste ændringer, der tager højde for de sidste af vores bemærkninger til aftalen.

Beslutninger:

Bestyrelsen gav sit samtykke til underskrift af aftale mandag den 18. januar, da vi nu har sikret os at inkludere en passus i driftsaftalen om specificeret regning på forbrug.

Steen laver oplæg til stillingsbeskrivelse og opgaver sommer /vinter ift. en banemand/handyman.

 1. Klubbens personale – roller og opgaver i 2016
  Bestyrelsen diskuterede, hvordan vi bedst muligt udnytter de kompetencer, det nuværende personale har, og hvilke kompetencer vi eventuelt skal hente ind fra udendørssæsonen. Budgettet for 2016 er offensivt, så der er plads til at øge personale og trænertimer, hvis det skulle vise sig at være nødvendigt.

  Beslutning:

 

Bestyrelsen enedes om en model for organiseringen af juniorområdet. Beslutningen vil blive meldt ud til ledelse, kontraktansatte og timetrænere i løbet af foråret og gælde fra kommende udendørssæson.

 1. Mødekalender 2016

  Bestyrelsen fastsatte følgende møder for det kommende halvår:

 

Onsdag den 17. februar kl. 18-21

Søndag den 13. marts kl. 14-18 (årshjul)

Onsdag den 6. april kl. 18-21
Søndag den 8. maj kl. 14-18
Søndag den 19. juni kl. 14-18

 1. Eventuelt

  Sponsorater: PØ snakker med Bildeleshop.dk og med Hecksher. PØ og CØR koordinerer om kontakt med distributør (SportHouse).

 

Den 23. februar: GF i KTU på KB (Peter Bangs Vej) – bestyrelsen sender NHJ til at stemme på Cathrine.

 

Steen: Indkaldelse til 24. februar: Møde, første- og andethold, hallen enten før ell. efter træning.

 

Forsikringer – hvad har klubben? Steen kommer med oversigt.

 

Mininet i hallen – skilles ad og om bag endehegn efter sidste træningstime. Steen orienterer trænerstaben.