Referat af Årsmøde 23.10.2015

Referat

I alt 24 stemmeberettigede medlemmer deltog på årsmødet.

  • Thomas With valgt til dirigent.
  • Forsamlingen bekræftede, at årsmødet var rettidigt og lovligt indkaldt, og godkendte dernæst mødets dagsorden
  • Formandens beretning

    Beretningen bar præg af, at bestyrelsens arbejde havde haft en lidt anderledes begyndelse, fordi man på årsmødet i september 2014 nyvalgte alle seks medlemmer. Dette skete efter at årsmødet udtrykte mistillid til de folk, der havde siddet i de to stridende bestyrelser det forgangne år (2013/2014).

Som baggrund for årets resultater (2014/2015) blev udgangspunktet for den nye bestyrelses arbejde ridset op således:

September 2014:

Presset likviditet (klubbens opsparing/likviditet i nul)

Dårlig administration (restancer, fejlkontering mm.)

Faldende medlemstal (både senior og junior igennem en årrække)

Nye principper for FOS (omfordeling, mindre kommunalt tilskud).

Folkeskolereformen (smallere tidsrum til børn og ungdom = færre juniorer, lavere indtægter).

Budget gap på 400.000 (negativ forskel mellem budget og forventelig indtjening).

Sponsorer tabt (og ingen indsats for at skaffe nye de sidste par år).

 

Dernæst blev resultaterne under den nuværende bestyrelse opregnet.

 

Oktober 2015, et år senere:

 

Genskabt likviditet (kassekredit i ØI sløjfet, fordelagtigt lån optaget, tennisafdelingens opsparing til rådighed igen).

Omlægning af administrationen (kraftig reduktion i restancer, bedre styr på kontering).

Stigende medlemstal (som den eneste tennisklub i Københavnsområdet har vi vendt kurven – vi har stigende medlemstal).

Senior Tennis Udvikling (systematisk, målrettet træning til klubbens seniormedlemmer sat i gang, efterspørgslen stiger stadig, i høj grad medvirkende til at tiltrække nye seniormedlemmer).

Skolesamarbejde (godkendte idrætsundervisningsforløb for lokale folkeskoler, medvirkende til at trække nye juniorer til klubben).

Ny hjemmeside (mere overskuelig og brugervenlig, bedre platform for medlemshvervning)

Budget holder – gap lukket, pænt overskud opnået (her manglede en oversigt over de konkrete tal – det blev kraftigt kritiseret, hvilket bestyrelsen tog til efterretning).

Nye sponsorer (hovedsponsor: Yonex, 2 minisposorater fra DanContainer og Hecksher)

Projekt for fællesarealet ved hallen (minitennis, slåmur, minifodbold, rekreativt område – der søges fondsmidler)

Forhandlinger om Gasværksgrunden (sammen med andre lokale aktører, vi slås for så lidt byggeri og så meget sport/grønt område som muligt)

Samlet strategi for TB og tennisafdelingen (bestyrelsen har som forberedelse til at indgå samarbejde med Team Copenhagen været igennem et strategiforløb, som lægger en række spor ud for det videre arbejde i klubben fra primo 2016, blandt andet på følgende områder: juniorer, bredde/medlemspleje, talent/elite, sponsorater, frivilligorganisation, faciliteter/anlægsarbejde/vedligehold).

Høj uddannelsesfrekvens i trænerstab (alle trænere i B.93. tennis er under uddannelse, følger næste trin i DTF’s K1-K10 + coach).

Stabilitet og fremgang omkring 1. og 2. hold (efter halvandet år med uro og manglende struktur er der stabilitet på holdene igen, sportslig fremgang både for damer og herrer, god stemning til træning og kampe).

Bedre sportslige resultater for juniorer i 2014/15 (efter nogle år med en vis tørke er der igen juniorer, der tager medaljer og spiller holdkampe i de bedste rækker).

Fysisk træning etableret som rutine (to-tre faste/obligatoriske sessioner om ugen for de bedste spillere/holdspillere – Hooman Samimi kører det).

 

Herefter gav formanden et øjebliksbillede af bestyrelsens vigtigste sager i efteråret/vinteren 2015:

 

Ny forhandling med B.93 Skole- og Idrætsakademi (skolemedlemskaber ind i ny aftale om udlejning og samarbejde)

Redning af ApS (prof. fodbold) (likviditetstræk, som tilbagebetales over 3 til 4 år)

Pres på indendørs banekapacitet (justeret prisstruktur på banetimer i hallen, evalueres efter sæsonens afslutning)

Plan for egendrift & renovering af baner (alle klubber i Kbh. overgår til egendrift af udendørs tennisbaner, ca. 40.000 kr. pr. bane pr. år).

Forhandling med Skjold (Skjold har uden egentlig tilladelse etableret vinterfodbold på en af vore tennisbaner. Det forhold er taget op med kommunen som mellemled).

Fortsat forhandling om Gasværksgrunden ( fortsat repræsentanter for TB ved alle møder/høringer om Gasværksgrunden).

Budget 2016 (TB er i gang med at diskutere næste års ramme – vi vil gerne være mere offensive end vi kunne tillade os sidste år. Likviditeten er bedre nu, og vi har lagt mere til den med det gode resultat i 2015).

 

Afsluttende kom beretningen ind på ønsker og mål for 2016:

 

Implementering af strategi for tennisafdelingen: Sportslige, kulturelle og økonomiske mål

Renovering af 7 baner på det gamle anlæg

I mål med fællesarealet – fundraising, projektering og færdiggørelse

Højere indendørs kapacitet – undersøgelse af muligheder

Nye tiltag for medlemmer/bredde i forlængelse af STU

Intern kampagne: booking af baner udendørs gøres lettere, til gengæld skal alle være bedre til at booke, så vi får et mere retvisende billede af udendørs belægningsprocenter.

 

  • Forslag til drøftelse og beslutning
  1. Forslag om at lukke hallen den 24. og 31. december efter kl 17. Ikke vedtaget
  2. Forslag om bedre rengøring: Vedtaget

5) Fastsættelse af kontingent: Kontingentet ikke ændret.

6) Valg af bestyrelsen: Cathrine Riis, Torben Ernst og Nils-Henrik Jørgensen blev alle genvalgt

7) Valg af suppleanter: Adam Hvid og Adam Mollerup blev valgt

8) Eventuelt: Følgende synspunkter/bemærkninger blev bragt på bane:

– Hooman Samimi har lavet et fornemt stykke arbejde med at inddrive og rydde op i restancer, og den nye webside er lykkedes rigtig godt. Det blev rost.

– Der mangler flere frivillige hænder i klubben. Bestyrelsen er opmærksom på dette.

– Ros til bestyrelsen for alle de tiltag, der er sat i værk de sidste 12 måneder.

– Bestyrelsen bør købe sig ud af opgaver, som ikke kan nås pga. tidspres.

– Bestyrelsen blev mindet om farlige forhold pga. af manglende parkeringsregler foran hallen. Bestyrelsen oplyste, at byggeprojektet på arealet (sportsområde med minitennis, slåmur, fodboldbane og styrketræningsområde) gerne skulle gøre en ende på problemet inden næste indendørssæson.

 

— — —

 

Mødet sluttede ca. 22:30.